Comparta esta página

Øūř väľūęş

ŦØMŖÅ’ş čőřę väľūęş äřę vįęŵęđ äş őʼnę őƒ ŧĥę mőşŧ čřįŧįčäľ äşpęčŧş őƒ őūř čőmpäʼny čūľŧūřę, řęƒľęčŧįʼnģ ŧĥę ęχpęčŧäŧįőʼnş ƒőř ĥőŵ ŵę čőʼnđūčŧ őūřşęľvęş äʼnđ äppřőäčĥ őūř đäįľy ŧäşĸş.

Øūř väľūęş řęƒľęčŧ ŧĥę þęşŧ įʼn ęäčĥ äʼnđ ęvęřyőʼnę őʼnę őƒ ūş. Øūř väľūęş äřę čřįŧįčäľ ŧő ęvęřyŧĥįʼnģ ŵę đő, ĥőŵ ŵę čőʼnđūčŧ őūřşęľvęş, äʼnđ ĥőŵ ŵę ľęäđ.

Ĩʼn přäčŧįčįʼnģ őūř şĥäřęđ väľūęş ŵę įmpäčŧ ĥőŵ ŵę äřę pęřčęįvęđ þy őūř şŧäĸęĥőľđęřş äʼnđ įʼn ŧūřʼn őūř äþįľįŧy ŧő äčĥįęvę þūşįʼnęşş şūččęşş äʼnđ ģřőŵŧĥ. Øūř väľūęş şęřvę äş ŧĥę ģľūę ŧĥäŧ þįʼnđş ūş ŧőģęŧĥęř ŧĥřőūģĥőūŧ őūř ŵįđęşpřęäđ őpęřäŧįőʼnş, přővįđįʼnģ ęmpľőyęęş ä şęʼnşę őƒ čőmmőʼn ƒęľľőŵşĥįp řęģäřđľęşş őƒ pőşįŧįőʼn, ľőčäŧįőʼn őř čūľŧūřäľ þäčĸģřőūʼnđ.

ĨŃŃØVÅŦĨØŃ

Đäřę. Ēχpľőřę. Åđväʼnčę.

PÅŜŜĨØŃ

Ēʼnģäģę. Ĩʼnşpįřę. Ēʼnĵőy.

ŖĒŜPØŃŜĨßĨĿĨŦŸ

Cőmmįŧ. Đęľįvęř. Cäřę.