Share this page

Miksi teot merkitsevät enemmän kuin sanat

Raaka-aineiden käytön vallankumous toteutuu ainoastaan, jos tekomme puhuvat enemmän kuin sanamme.

20 syyskuuta 2017

kohtaus luonnossa

Stefan Ranstrand, pääjohtaja, TOMRA Systems ASA

Raaka-aineiden käytön vallankumous koostuu monista eri tekijöistä, mutta tärkein niistä on raaka-aineiden mahdollisimman tehokkaan käytön varmistaminen joka puolella maailmaa.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että yritysten ja muiden tahojen on arvioitava maapallon rajallisten luonnonvarojen käyttöä sekä sitä, miten voidaan tyydyttää nopeasti kasvavan väestön tarpeet. Sitä ei kuitenkaan voida tehdä ilman monitieteellistä yhteistyötä ja luovien ratkaisujen etsimistä.

Tiedämme, että maailman luonnonvaroihin kohdistuu ennennäkemätön paine ja että kestävä kehitys vaatii raaka-aineiden käytön tehostamista. Seuraavien neljänkymmenen vuoden aikana nykyisellä peltopinta-alalla ruokittavien ihmisten määrä kasvaa kolmanneksella, joten on selvää, että muutosta tarvitaan.

Tiedämme myös, ettei pelkkä muutoksen tarpeen tunnustaminen riitä. Ongelman ratkaisu vaatii uusien mahdollisuuksien luomista ja uudenlaisten ratkaisujen löytämistä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii konkreettisia toimia.

Kehitystä teknologian avulla

Älykkäät ratkaisut ovat keskeisiä raaka-aineiden käytön vallankumouksessa. Tämä koskee erityisesti teknologiaa, jolla voi olla ratkaiseva merkitys suunnitelmien toteutumiselle.

Tunnistinpohjaiset ratkaisut tehostavat raaka-aineiden käyttöä, sillä niiden avulla raaka-aineiden hankinta, käyttö, käyttökelpoisena pitäminen, kierrätys ja uudelleenkäyttö helpottuvat.

Kouluttamalla ja ottamalla käyttöön uusia ratkaisuja voimme auttaa ihmisiä ja organisaatioita saamaan käyttöönsä enemmän resursseja ja käyttämään niitä vähemmän sekä kierrättämään raaka-aineita. Näin voimme tehdä maapallosta paremman ympäristön sen asukkaille.

Visio kiertotaloudesta

Euroopan komission ympäristöä koskeva toimintaohjelma (Environment Action Programme) pyrkii edistämään luonnonvarojen suojelua, raaka-aineiden tehokasta käyttöä, vähähiilistä kasvua ja innovointia sekä suojelemaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia – ja samalla kunnioittamaan maapallon rajallisia resursseja.

Ohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä maailman väestö voi hyvin ja elää planeettamme sietokyvyn rajoissa. Vauraus ja terveellinen ympäristö kumpuavat innovatiivisesta kiertotaloudesta.

Kiertotaloudessa mitään ei haaskata, luonnonvaroja käytetään kestävästi ja luonnon monimuotoisuutta arvostetaan ja suojellaan ja sitä pyritään vahvistamaan tavoilla, jotka parantavat yhteiskuntien kestokykyä.

Vähähiilisen kasvun avaintekijä on irtautuminen luonnonvarojen käytöstä, mikä puolestaan on turvallisen ja kestävän globaalin yhteisön edellytys. Samat pyrkimykset sisältyvät myös TOMRAn missioon: tavoitteenamme on toimittaa tunnistinpohjaisia ratkaisuja, jotka tehostavat raaka-aineiden käyttöä ja auttavat säästämään maailman luonnonvaroja.

Asetettu tavoite on selkeä, mutta sen avaamat mahdollisuudet ulottuvat myös EU:n ulkopuolelle: raaka-aineiden käytön vallankumouksen on tapahduttava joka puolella maailmaa, ja meidän on muutettava tapojamme käyttää planeettamme rajallisia luonnonvaroja ja pyrittävä kierrättämään niitä tulevaisuutta varten.

Se voi toteutua ainoastaan, kun hallitukset, poliitikot, yritykset ja yksittäiset ihmiset tarttuvat yhdessä toimeen.

Koulutus ja innovointi

Tiedämme, että meidän on ponnisteltava nykyistä enemmän säilyttääksemme maapallon tuleville sukupolville. Kasvatus on avainasemassa, kun haluamme tämän viestin välittyvän jälkeläisillemme.

Eräs UNESCOn painopistealueista on kestävän kehityksen kasvatus eli ESD (Education for Sustainable Development), joka auttaa ihmisiä muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan parantamalla mahdollisuuksia saada kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta kaikilla tasoilla ja kaikissa yhteyksissä.

Tavoitteena on saada aikaan muutos yhteiskunnassa muuttamalla koulutuksen suuntaa ja auttamalla ihmisiä hankkimaan kestävän kehityksen vaatimia tietoa, taitoja, arvoja ja toimintatapoja.

Jotta se voidaan saavuttaa, maailmanlaajuisesti hyväksytyt seuraavien 15 vuoden kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) sisältävät myös kestävän kehityksen kasvatuksen, johon kuuluu muun muassa globaalikasvatuksen kaltaisia aiheita. TOMRAN yhteiskuntavastuun ohjelma vuosille 2016–2020 on ottanut paljon vaikutteita kestävän kehityksen tavoitteista, ja otamme ne laajasti huomioon myös tällä hetkellä laadittavassa uudessa yhteiskuntavastuun ohjelmassamme.

UNESCO vastaa kestävän kehityksen kasvatuksen globaalista toimintaohjelmasta, mutta me kaikki voimme osaltamme auttaa muuttamaan näkemyksiä ja asenteita niin, että raaka-aineita ja luonnonvaroja käytetään jatkossa tehokkaammin.

Voimme tehdä osamme tunnustamalla kiertotalouden hyödyt, käyttämällä raaka-aineita kestävästi, kierrättämällä ja ottamalla nämä käytännöt osaksi henkilökohtaista ja yritysten toimintaa. Lisäksi meidän täytyy olla sanamme mittaisia ja työskennellä asian puolesta. Näin voimme toteuttaa raaka-aineiden käytön vallankumouksen.