TOMRA werving privacyverklaring

Op grond van Art. 13, 14 en 21 AVG informeert deze Privacykennisgeving je erover hoe wij, TOMRA, je persoonsgegevens verwerken wanneer je solliciteert op een door ons geadverteerde vacature. Deze Privacykennisgeving beschrijft ook je keuzes met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van je persoonsgegevens als je solliciteert op een vacature die door ons wordt aangeboden. Verder wordt in de Privacykennisgeving beschreven welke informatie van jou wij verzamelen en hoe deze kan worden opgeslagen en verwerkt in het TOMRA Recruit-systeem. Het TOMRA Recruit-systeem is het Applicant Tracking System voor de TOMRA Group.

Welke informatie verzamelen wij

TOMRA Recruit verzamelt de volgende gegevens van werkzoekenden wanneer deze aan ons worden verstrekt:

Alle werkzoekenden:

 • Inzichten in en analyses van campagnebetrokkenheid
 • Naam kandidaat
 • Adres
 • E-mailadres
 • Contactgegevens
 • Totale werkervaring
 • Onderwijsachtergrond
 • CV
 • Opzegtermijn
 • Salarisverwachtingen
 • Rijbewijs
 • Eerdere informatie indien gewerkt voor TOMRA (alle landen behalve Duitsland)
 • Wettelijk recht om te werken (alle landen behalve Duitsland)

Voor sommige landen::

 • Strafrechtelijke veroordelingen (alleen voor China, Nieuw-Zeeland en Australië)
 • Letsel en medische aandoeningen (alleen voor Verenigde Staten, China, Nieuw-Zeeland en Australië)

 

Informatie die alleen wordt verzameld voor regelgevende rapportagedoeleinden::

 • Geslacht (voor Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië)
 • Etniciteit (voor Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië)
 • Veteranenstatus (voor Verenigde Staten)
 • Invaliditeit (voor Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië)

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens om een beslissing te nemen over het aangaan van een stage-, leer- of arbeidsrelatie met ons. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1) lit. b AVG voor het initiëren of implementeren van contractuele relaties. Bovendien worden je persoonsgegevens verwerkt indien dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (Art. 6 (1) lit. c AVG) of om juridische claims tegen ons te verdedigen (Art. 6 (1) lit. f AVG). Met je vrijwillige toestemming kunnen wij jouw gegevens verwerken om de betrokkenheid van kandidaten tijdens wervingscampagnes te analyseren en zo het bereik te verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1) lit. a AVG. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken zonder hiervoor een reden op te geven. In dat geval worden je gegevens gewist.

Vereiste om persoonsgegevens te verstrekken

Je bent niet verplicht om informatie over je persoonsgegevens te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat als je bepaalde persoonlijke informatie voor de sollicitatieprocedure niet verstrekt, wij niet in staat zullen zijn om een arbeidsrelatie met jou aan te gaan. Wij raden je aan om bij je sollicitatie alleen persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om de sollicitatie uit te voeren.

Talentenpool

Als we je sollicitatie in eerste instantie moeten afwijzen, kunnen we toestemming vragen om je persoonsgegevens in onze talentpool op te slaan na afloop van de specifieke sollicitatieprocedure. Hierdoor kunnen wij contact onderhouden met getalenteerde sollicitanten en hen informeren over geschikte vacatures in de toekomst.

De opslag en verwerking van je sollicitantgegevens in onze talentenpool is gebaseerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lit. a AVG, jouw toestemming. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken zonder hiervoor een reden op te geven. In dat geval worden je gegevens gewist.

Wanneer en hoe wij je persoonsgegevens met anderen delen

Wij geven jouw persoonsgegevens binnen ons bedrijf alleen door aan die afdelingen en personen die de gegevens nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of om onze legitieme belangen uit te voeren.

De gegevens zijn zichtbaar voor de aanwervende manager voor de functie, de lokale HR/P&O afdeling en toegewezen systeembeheerders. Als het aannameproces via een agentschap verloopt, zijn je gegevens zichtbaar voor de toegewezen persoon in het agentschap. TOMRA is niet van plan om persoonsgegevens over te dragen aan een systeem van derden.

Overdracht naar een derde land

Het beheersysteem voor sollicitanten wordt geleverd door een bedrijf buiten de EER/EU. Om de nodige waarborgen te bieden voor de overdracht van je persoonsgegevens naar landen buiten je eigen rechtsgebied, hebben wij passende veiligheidsmaatregelen en waarborgen ingevoerd (waaronder het afsluiten van een Gegevensverwerkingsovereenkomst of -contract en de meest recente Standaard Contractuele Clausules en aanvullende veiligheidsmaatregelen) om de bescherming van je persoonsgegevens en de naleving van wetten inzake gegevensbescherming te waarborgen.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

TOMRA Recruit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van Art. 22 AVG.

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

Categorie van informatie: Informatie wordt verwijderd na:

Gebruikers die TOMRA verlaten worden gedeactiveerd in TOMRA Recruit, waardoor de gegevens onzichtbaar worden voor directe managers. De gegevens worden dan 1 jaar na deactivering automatisch gewist. Toegewezen systeembeheerders hebben toegang tot gegevens van gedeactiveerde gebruikers totdat deze zijn gewist.

Inzichten in en analyses van het engagement van kandidaten voor de talentpoolcampagne worden tot een jaar na inschrijving bewaard, waarna ze samen met de kandidaatrecords automatisch worden verwijderd.

Als je sollicitatie succesvol is, zullen wij je persoonsgegevens bewaren voor de duur van je dienstverband in overeenstemming met het Privacybeleid voor Werknemers, dat wij je zullen verstrekken bij aanvaarding van je dienstverband.

Je rechten betreffende je persoonsgegevens

Op elk moment heb je, als de betrokkene, de volgende rechten, hoewel wij in bezit zijn van je gegevens of ze verwerken:

 • Je kunt verzoeken om toegang tot, correctie, schrapping of updates van je persoonsgegevens.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of verzoeken om overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens door ons. Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.


Om een van deze rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via [email protected] of per post naar TOMRA Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1385 Asker, Noorwegen, Attn: Privacy – Functionaris voor gegevensbescherming. Wij zullen binnen een redelijke termijn reageren op je verzoek om je gegevens te wijzigen, te corrigeren of te wissen en je op de hoogte stellen van de actie die wij hebben ondernomen.