biała księga

Wizja zrównoważonej przyszłości na rok 2040 wymaga radykalnego przemyślenia polityki UE w zakresie materiałów i odpadów

Zmiana traktowania zasobów opisana w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów (Waste Framework Directive, WFD) jest niezbędna, aby UE mogła nadal wprowadzać innowacje i przewodzić na świecie w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym do 2040 roku.

Są to wnioski z białej księgi opublikowanej dziś przez Handelens Miljøfond, Minderoo Foundation, TOMRA i Zero Waste Europe. Przedstawiono w niej pilne kroki wymagane do zapewnienia, że Unia pozostanie na dobrej drodze do stworzenia zrównoważonej przyszłości dla swoich obywateli.

Biała księga opracowana przez Eunomia Research & Consulting przedstawia wizję na rok 2040, w którym społeczeństwo będzie bardziej efektywnie wykorzystywać materiały i produkty w gospodarce będącej na dobrej drodze do obiegu zamkniętego.

Zbliżająca się rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, która od 1975 roku kieruje polityką UE w tej dziedzinie, umożliwia opracowanie spójnych ram polityki gospodarki o obiegu zamkniętym — jednak zakres rewizji nie jest obecnie wystarczający, aby ustawić UE na właściwym torze.

Cecilie Lind, dyrektor generalna Handelens Miljøfond, powiedziała: „Ta biała księga pokazuje pilną potrzebę przemyślenia naszego podejścia do materiałów i polityki dotyczącej odpadów w celu zbudowania zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym do 2040 roku, a zmiana dyrektywy ramowej w sprawie odpadów jest kluczowym krokiem do osiągnięcia tego celu”.

Przeprojektowanie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, z grafiką ilustrującą ramy zgodne z globalnym ociepleniem o 1,5 stopnia

Prawdziwa gospodarka o obiegu zamkniętym oznaczałaby znacznie mniejsze wydobycie i zużycie zasobów pierwotnych, z naciskiem na gospodarkę usługową, która utrzymuje produkty i materiały w obiegu jak najdłużej, w pełni wykorzystując technologię cyfrową, systemy i dane do zarządzania wykorzystaniem materiałów i produktów.

W białej księdze przedstawiono również towarzyszące mu ramy polityki, które będą skutecznie i na dużą skalę stymulować te zmiany, wykorzystując moc jednolitego rynku, aby dać przedsiębiorstwom pewność inwestowania w nowe modele biznesowe niezbędne do zapewnienia dobrobytu i rentowności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia materiałów.

Joan Marc Simon, dyrektor i założycielka Zero Waste Europe, dodała: „Unia Europejska musi ułatwić obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom dokonywanie właściwych wyborów i uczynić je tańszymi. Dopóki nie dostosujemy polityki UE do tego celu, nie będziemy mogli odejść od obecnych nieefektywnych modeli gospodarczych typu „take-make-waste” (weź-wyprodukuj-wyrzuć).

Biała księga proponuje krótkoterminową rewizję dyrektywy WFD (do 2026 roku) w celu zapewnienia:

  • Łagodniejszych przepisów dotyczących ponownego użycia, naprawy i regeneracji produktów, a także przejrzystości dla przemysłu w zakresie wymaganych parametrów środowiskowych systemów ponownego użycia;
  • Większej spójności w zakresie i zastosowaniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oraz bardziej szczegółowej hierarchii recyklingu, charakteryzującej się „wysoką jakością”;
  • Środowiska wspierającego szybką dekarbonizację przetwarzania i utylizacji odpadów.

 

Ostatecznie dyrektywa WFD musiałaby zostać przekształcona w dyrektywę ramową w sprawie zasobów do 2029 roku, która rozszerzyłaby zakres i kompetencje ram o zmniejszenie zużycia zasobów, wprowadzając hierarchię stosowania materiałów, aby kierować wykorzystaniem różnych rodzajów materiałów w celu maksymalizacji dekarbonizacji.

Dr Marcus Gover, który kieruje zespołem naukowców i ekspertów ds. polityki w Fundacji Minderoo, powiedział: „W gospodarce o obiegu zamkniętym konsumenci będą czerpać korzyści z produktów o wyższej jakości, które będą trwalsze, a jednocześnie zmniejszą szkodliwy wpływ materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, zwłaszcza mikroplastik w odzieży i oponach, na nasze środowisko”.

Wolfgang Ringel, starszy wiceprezes TOMRA ds. publicznych, powiedział: „Trzeba zrobić więcej, aby zachęcać do prawidłowego zbierania, sortowania i recyklingu cennych materiałów, które po prostu są wyrzucane. Wdrożenie zdefiniowanych prawnie (innymi słowy: obowiązkowych) zobowiązań dotyczących wykorzystania zasobów i odpowiedzialnego obchodzenia się z nimi jest drogą do zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla społeczeństwa i naszej planety”.

Dr Chris Sherrington, kierownik ds. polityki w Eunomia Research & Consulting, podsumował: „Z niecierpliwością czekamy na współpracę z interesariuszami w ciągu najbliższych sześciu miesięcy w zakresie naszych pomysłów, aby pomóc w opracowaniu ram regulacyjnych, które mogą pobudzić innowacje i dać firmom pewność, że będą inwestować, wprowadzać innowacje i realizować przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wiemy, że te zmiany muszą nastąpić, więc najlepiej jest działać teraz w sposób otwarty, przejrzysty i oparty na współpracy, aby określić najlepszy sposób na osiągnięcie celu”.

Ilustracja przedstawiająca elementy ram regulacyjnych zgodne z globalnym ociepleniem o 1,5 stopnia

Pobierz białą księgę „Przeprojektowanie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”

Pobierz białą księgę