Hållbarhet

Hållbarhet

TOMRA arbetar för att förändra hur vi skaffar, använder och återanvänder planetens resurser för att möjliggöra en värld utan avfall.

TOMRA:s lösningar kan hjälpa till att hantera hållbarhetsutmaningar som rör resursbrist och utarmning, ohållbar konsumtion, klimatförändringar, urbanisering och avfall i naturen. Vårt nuvarande fokus och vår ambition för hållbarhet på TOMRA är att vi vill nå en punkt där hållbarhet är det naturliga sättet att tänka och göra affärer – inom hela företaget och i alla sammanhang.

Vår strategi

 • Snötäckta bergstoppar
  Snötäckta bergstoppar

  Ambition

  Leda resursrevolutionen och bli en helt cirkulär verksamhet – samt vara säkra, rättvisa och inkluderande. En trefaldig hållbarhetsambition beskriver vad vi vill uppnå.
 • Fokusområden
  Fokusområden

  Fokusområden

  Fem strategiska fokusområden styr vårt hållbarhetsarbete där de är viktigast och där vi kan ha störst påverkan.
 • Mål
  Mål

  Mål

  Femton hållbarhetsmål som driver åtgärder mot större påverkan och förverkligande av vår hållbarhetsambition. 

TOMRA:s engagemang för hållbara utvecklingsmål

TOMRA har åtagit sig att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Som ”ledare i resursrevolutionen” är hållbar utveckling själva kärnan i vår affärsmodell och strategi. TOMRA är en lösningsleverantör i den nödvändiga övergången till en resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Med en allt större efterfrågan på hållbara produkter och lösningar finns det möjligheter för oss att leverera betydande positiva effekter inom flera av de hållbara utvecklingsmålen (SDG). En utvärdering av våra aktiviteter visar, i synnerhet för SDG, var vårt bidrag ger störst effekt: SDG 12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion.

Klicka på cirklarna i illustrationen nedan för att läsa mer om respektive SDG.

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion – strävar efter att ”göra mer och bättre med mindre.” TOMRA:s vision att ”leda resursrevolutionen” och vårt uppdrag ”att skapa sensorbaserade lösningar för optimal resursproduktivitet” passar perfekt in i denna agenda. Alla våra affärsenheter har positiv inverkan på flera av delmålen i SDG 12, bland annat: Hållbar hantering av naturresurser; minska matsvinn och mat
förluster, förebygga och minska avfall genom återvinning och återanvändning, samarbeten och utbildning för hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Hållbara städer och samhällen

Sorteringslösningar för hållbar avfallshantering.

Branschinnovationer och infrastruktur

Tekniska innovationer för resursproduktivitet.

Liv under vattenytan

Stänga av kranen för plastföroreningar på land genom insamlingssystem och sluten återvinning.

Noll hunger

Lösningar för livsmedelssortering som ökar jordbrukets avkastning och minskar livsmedelsförlusterna längs produktions- och leveranskedjorna.

Klimatåtgärd

Undvika koldioxidutsläpp från både materialproduktion och avfallshantering genom insamlings- och sorteringslösningar för återvinning.

Stödjande och tvärgående mål

SDG 5, 8 och 17 är stödjande, tvärgående mål där vi strävar efter att ha en positiv påverkan genom vårt sätt att arbeta. På TOMRA överväger vi att leverera på dessa SDG som en del av vår ”licens to operate”.

Hållbarhet @TOMRA

Nicolai Prytz
Nicolai Prytz
Director Sustainability and Strategy
Telefon: +47 97 67 97 63