TOMRA:s sekretessmeddelande för rekrytering

Enligt art. 13, 14 och 21 i GDPR informerar detta sekretessmeddelande om hur vi, TOMRA, behandlar dina personuppgifter när du söker en tjänst som annonseras ut av oss. Detta sekretessmeddelande beskriver också dina val när det gäller användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter om du söker en tjänst som annonseras ut av oss. Dessutom beskriver sekretessmeddelandet den information vi samlar in från dig och hur den kan lagras och behandlas i systemet TOMRA Recruit. Systemet TOMRA Recruit är TOMRA:s spårningssystem för sökande.

Vilka uppgifter samlar vi in?

TOMRA Recruit samlar in följande uppgifter om arbetssökande där dessa tillhandahålls oss:

Alla arbetssökande::

 • Insikter och analyser av kampanjengagemang
 • Den sökandes namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Kontaktuppgifter
 • Arbetslivserfarenhet
 • Utbildningshistorik
 • CV
 • Uppsägningstid
 • Löneförväntningar
 • Körkort
 • Tidigare information om du har arbetat för TOMRA (alla länder utom Tyskland)
 • Lagstadgad rätt att arbeta (alla länder utom Tyskland)

För vissa länder::

 • Fällande domar (endast för Kina, Nya Zeeland och Australien)
 • Skador och medicinska tillstånd (endast för USA, Kina, Nya Zeeland och Australien)

 

Information som endast samlas in för rapporteringsändamål::

 • Kön (för USA, Nya Zeeland och Australien)
 • Etnicitet (för USA, Nya Zeeland och Australien)
 • Veteranstatus (för USA)
 • Handikapp (för USA, Nya Zeeland och Australien)

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att fatta beslut om upprättande av internship, apprenticeship eller anställning hos oss. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) lit. b i GDPR för initiering eller genomförande av avtalsförhållanden. Dessutom behandlas dina personuppgifter, om det krävs, för att uppfylla rättsliga skyldigheter (art. 6 (1) lit. c i GDPR) eller för att försvara rättsliga anspråk mot oss (art. 6 (1) lit. f i GDPR). Med ditt frivilliga samtycke kan vi komma att behandla dina uppgifter för att analysera ansökningsengagemang under rekryteringskampanjer för förbättrad kontakt. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) lit. a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange något skäl. Därefter raderas dina uppgifter.

Krav på tillhandahållande av personuppgifter

Du är inte skyldig att uppge dina personuppgifter. Observera att vi inte kan upprätta ett anställningsförhållande med dig om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter för ansökningsprocessen. Vi rekommenderar att du endast lämnar personuppgifter i din ansökan som är nödvändiga för att genomföra ansökan.

Talangpool

Om vi först måste avslå din ansökan kan vi be om ditt samtycke till att spara dina personuppgifter i vår talangpool efter slutet av den specifika ansökningsprocessen. På så sätt kan vi hålla kontakten med talangfulla sökande och informera om lämpliga lediga tjänster i framtiden.

Lagringen och bearbetningen av dina ansökningsuppgifter i vår talangpool grundar sig på ditt samtycke enligt den rättsliga grunden art. 6 (1) lit. i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange något skäl. Därefter raderas dina uppgifter.

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra

Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter inom vårt företag till de avdelningar och personer som behöver uppgifterna för att uppfylla avtalsenliga och rättsliga skyldigheter eller för att utöva vårt berättigade intresse.

Uppgifterna kommer att vara synliga för den anställande chefen för tjänsten, den lokala HR/P&O-avdelningen och tilldelade systemadministratörer. Om rekryteringsprocessen administreras av en agentur kommer dina uppgifter att vara synliga för den person som är utsedd av agenturen. TOMRA har inte för avsikt att överföra personuppgifter till ett tredjepartssystem.

Överföring till tredje land

Sökandehanteringssystemet levereras av ett företag utanför EES/EU. För att säkerställa nödvändiga säkerhetsåtgärder vid överföring av dina personuppgifter till länder utanför din jurisdiktion har vi infört lämpliga säkerhetsåtgärder och skyddsåtgärder (bland annat ingående av ett databehandlingsavtal eller kontrakt och de senaste standardklausulerna för avtal och ytterligare säkerhetsåtgärder) för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter och efterlevnad av dataskyddslagar.

Inget automatiserat beslutsfattande

TOMRA Recruit använder inte automatiserat beslutsfattande i den mening som avses i artikel 22 i GDPR.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

category of information: information is deleted after:
Applications (rejected or withdrawn) Six months
Information about hired candidates Two years
Record of talent pool candidates One year

Användare som lämnar TOMRA avaktiveras i TOMRA Recruit, vilket gör uppgifterna osynliga för direkta chefer. Uppgifterna raderas sedan automatiskt 1 år efter avaktiveringen. Utsedda systemadministratörer kommer att ha tillgång till data för inaktiverade användare tills uppgifterna raderas.

Insikter och analyser om engagemang för kampanjer för sökande i talangpoolen sparas i upp till ett år efter registrering. Därefter raderas uppgifterna automatiskt tillsammans med sökanderegistren.

Om din ansökan leder till en tjänst kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge du är anställd i enlighet med personuppgiftspolicyn för anställda som vi kommer att tillhandahålla dig när du accepterar anställningen.

Dina rättigheter angående dina personuppgifter

Närhelst vi är i besittning av eller bearbetar dina personuppgifter har du som registrerad följande rättigheter:

 • Du kan begära åtkomst, korrigering, radering eller uppdatering av dina personuppgifter.
 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller begära att dina personuppgifter ska överföras.
 • Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheter inom EES, Schweiz och vissa länder utanför Europa (inklusive USA och Kanada) finns här.


För att utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på [email protected] eller via e-post till TOMRA Systems ASA, Drengsrudhagen 2, 1385 Asker, Norge, Att: Sekretess – Dataskyddsombud. Vi kommer att svara på din begäran om att ändra, korrigera eller radera dina uppgifter inom rimlig tid och meddela dig om de åtgärder som vi har vidtagit.